STANDARDVILKÅR FOR PROGRAMLISENS

RMA-Butikkstyring (Retail Multi Automation), software som gir butikkstyring på en helt ny måte, og som samhandler med eksisterende kasse og betalingssystemer.
Oppdatert 31.mars 2020

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og programutgiveren. Lisensvilkårene gjelder programvareprogrammene du får tilgang til lastet som en del av RMA-Butikkstyring, inkludert oppdateringer eller tillegg for programmet, med mindre programmet kommer med separate vilkår, hvor de vilkårene i så fall gjelder.
HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, HAR DU IKKE RETT TIL OG MÅ IKKE LASTE NED, ÅPNE, ELLER BRUKE PROGRAMMET.

Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du rettighetene nedenfor.
 1. INSTALLASJONS- OG BRUKSRETTIGHETER. Du kan installere og bruke programvaren på enheter som er godkjent av Mat-Norge AS. Mat-Norge AS forbeholder seg retten til å endre regler for bruk når som helst.
 2. INTERNETTBASERTE TJENESTER.
  a) Samtykke til Internettbaserte eller trådløse tjenester. Hvis programmet kobler til datamaskinsystemer over Internett, som inkluderer via et trådløst nettverk, gir du implisitt ditt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (blant annet teknisk informasjon om enheten, systemet og programvaren samt eksterne enheter) for nettbaserte eller trådløse tjenester. Hvis andre vilkår presenteres i forbindelse med din bruk av tjenester du har tilgang til ved bruk av programmet, gjelder også disse vilkårene.
  b) Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du kan ikke bruke Internett-baserte tjenester på noen måte som med viten og vilje skader den eller hindrer andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du kan ikke bruke tjenesten på noen måte til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk
 3. LISENSENSOMFANG. Programmet er lisensiert, ikke solgt. Denne avtalen gir deg bare enkelte rettigheter til å bruke programmet. Hvis Mat-Norge AS deaktiverer muligheten til å bruke programmene på enhetene dine i henhold til din avtale med Mat-Norge AS, vil tilknyttede lisensrettigheter opphøre. Programutgiveren forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du bruke programmet kun som uttrykkelig tillatt i denne avtalen. Når du gjør dette, må du overholde alle tekniske begrensninger i Programmet som bare tillater at du bruker det på bestemte måter. Du kan ikke gjøre følgende:
  a) Omgå tekniske begrensninger i programvaren.
  b) Foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programmet, med mindre og kun i den grad dette er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende opphavsrettsbestemmelser for datamaskinprogrammer.
  c) Lage flere kopier av programmet enn det som er angitt i denne avtalen eller som er tillatt etter gjeldende lov, til tross for denne begrensningen.
  d) Publisere eller på andre måter gjøre programmet tilgjengelig slik at andre kan kopiere det.
  e) Leie ut, lease eller låne bort programmet.
  f) Overføre programmet eller denne avtalen til en tredjepart.
 4. DOKUMENTASJON. Hvis programmet leveres med dokumentasjon, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen til personlige referanseformål.
 5. TEKNOLOGI OG EKSPORTRESTRIKSJONER. Programmet kan være underlagt USAs eller internasjonal teknologikontroll eller eksportlover- og regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av programmet. Disse lovene omfatter restriksjoner for destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk.
 6. STØTTETJENESTER. Kontakt programutgiveren for å avgjøre om kundestøttetjenester er tilgjengelig. Mat-Norge AS, maskinvareprodusenten din og din mobiloperatør (med mindre en av dem er programutgiveren) er ikke ansvarlige for å tilby kundestøtte for programmet.
 7. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, eventuell personvernerklæring, eventuelle tilleggsvilkår som ledsager programmet og vilkårene for tillegg og oppdateringer er hele lisensavtalen mellom deg og programutgiveren for programmet.
 8. LOVER OG RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Denne avtalen endrer ikke rettighetene dine under lovene som regulerer bruk i Norge.
 9. FRASKRIVELSE AV BEGRENSEDE RETTIGHETER. Programmet lisensieres ”slik det er”, ”med eventuelle feil” og ”som tilgjengelig”. Utgiveren av programmet, på vegne av seg selv, Mat-Norge AS, operatører for trådløse nettverk som programmet leveres via, og hver og en av våre tilknyttede selskaper, leverandører og, gir ingen ytterligere avtalefestede begrensede rettigheter, garantier eller vilkår relatert til programmet. Du har alle obligatoriske begrensede rettigheter som er forutsett av lovgivningen, men vi gir ingen andre begrensede rettigheter. De dekkede partene sier fra seg alle underforståtte obligatoriske garantier, inkludert garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, sikkerhet, og bekvemmelighet og fravær av krenkelse av rettigheter.
 10. BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KRAV OG ERSTATNING.
  a) Programutgiveren skal ikke bære ansvar for noe brukerinnhold eller annet materiale fra tredjepart, inkludert koblinger til nettsider fra tredjeparter og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter kan ikke tilskrives programutgiveren, ei heller representerer de programutgiverens mening.
  b) Programutgiveren skal kun være ansvarlig hvis vesentlige forpliktelser i disse lisensvilkårene er brutt.
  c) Programutgiveren og dens forvaltere skal ikke være ansvarlig for noen uforutsett skade og/eller økonomisk tap med hensyn til indirekte skade, inkludert tap av fortjeneste, med mindre programutgiveren, dens konstituerte forvalter og/eller dens forvaltere minst har handlet grovt uaktsomt eller med grov forsømmelse.
  d) Ethvert lovfestet objektivt ansvar for programutgiveren, inkludert begrensning, ansvar under produktansvarsloven og lovfestet ansvar for brudd på garanti, skal forbli uberørt av ansvarsbegrensningen. Det samme skal gjelde ansvaret til programutgiveren, dets konstituerte agenter og/eller dens forvalter ved svindel eller deres uaktsomhet som resulterer i personskade eller dødsfall.
  e) Ingen andre avtalefestede og rettslige krav i tillegg til dem som dekkes fra og med underpunkt (a) til og med underpunkt (e) i punkt 10, kan fremmes med utgangspunkt i disse programlisensvilkårene og/eller bruken av programmet eller tjenestene som gjøres tilgjengelige via programmet.