SALGSBETINGELSER

Sist endret 01.01.2024 - Salgs- og leveringsbetingelser på alle salg leveranser direkte eller indirekte fra Liberty Now AS, tidligere Mat-Norge AS, om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1.Kunder
Liberty Now AS selger kun til virksomheter med organisasjonsnummer, heretter kalt Virksomheten. Liberty Now AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke anses som forsvarlig.

2.Produktinformasjon
Alle oppgaver og data som finnes i Liberty Now AS sitt materiell o.l., kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

3.Priser
Varer innkjøpt i valuta er prissatt ut fra dagens valutakurs. Endrer prisene seg +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Liberty Now AS seg retten til å korrigere prisen. Dersom det har forekommet vesentlig feil fra Liberty Now AS, Partnere, i generelle presentasjoner e.l. som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Liberty Now AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og miljøgebyrer. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom Virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Liberty Now AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Det samme gjelder om ordre avviker fra det som er avtalt.

4.Levering/Risikoovergang
Alle ordrer fra Liberty Now AS effektueres løpende. Dersom leveringen blir forsinket, vil du få informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

5.Betaling/Morarenter
Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kontant betaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

6.Salgspant - Eiendomsrett
Liberty Now AS forbeholder seg salgspant i varen i henhold til lov om pant (panteloven). Salgspanten gjelder inntil kjøpesummen for leveransen med et tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

7.Mangler
Ved feil i leveransen som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes forhold hos virksomheten, har Liberty Now AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Liberty Now AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Ved fysiske skader på vare må emballasje ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.

8.Reklamasjon
Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Liberty Now AS gir ikke Virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.
Ved reklamasjon hvor det sendes varer/utstyr deles den totale frakt og transportkostnader tur-retur 50/50 mellom Liberty Now AS og Virksomheten. Utgifter lokalt hos Virksomheten ifb. med demontering/montering dekkes i sin helhet av Virksomheten.    

9.Erstatningsansvar
Liberty Now AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Liberty Now AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

10.Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Liberty Now AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt.8.

11.Force Majeure
Er Liberty Now AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Liberty Now AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Liberty Now AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

12.Eksport
Virksomheten forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

13.Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Aust-Telemark tingrett som vedtatt verneting.