IKKE NØDVENDIG MED LOVENDRING RUNDT ALKOHOLSALG I HØYTEKNOLOGISKE BUTIKKER?

Kommune-Norge har godkjent salg av alkohol i høyteknologiske dagligvarebutikker som bruker RMA-Butikkstyring, sier CEO Hans Olav Bakås i Mat-Norge AS

31.07.2022

Moderne butikkdrift handler om å sikre en tillitbasert bærekraftig utvikling ved bruk av teknologi. Hvordan kan vi jobbe på en smartere måte og samtidig ta vare på det som er bra?

IMG_0745JPEG

I 1947 åpnet den første dagligvarebutikken i Norge hvor kunden plukket varer selv, derav den første selvbetjente butikken, noe som ga en mer effektiv drift og et bedre tilbud til kundene. Rundt 2010 kom selvbetjente kasser.

At selvbetjeningskasser eller «selv sjekk ut» nå er i ferd med å bli de nye hovedkassene har gitt utfordringer for dagligvarebransjen, hvordan skal dette organiseres på en god måte med tanke på salg av alkohol?

Det sentrale med tanke på salg av alkohol er hvordan skal man kunne kontrollere om en person er «Åpenbart påvirket»?

RMA-Butikkstyring er utviklet for å ivareta nettopp dette, gjennom løsninger som gir friksjonsfrie kundereiser, i tillegg til at butikkene får bedre kontroll. De som forvalter loven rundt alkoholsalg, må også være trygge på at man ivaretar lovens krav når det gjelder salg av bl.a. alkohol ved bruk av RMA-Butikkstyring.

Kommunene har vært sitt ansvar bevisst.

Det er nå mellom 30-40 butikker i Norge som selger alkohol ved hjelp av RMA-Butikkstyring, og i mange av disse prosessene har kommunen involvert fagpersoner, politi, i tillegg til at de fysisk har vært i butikkene for å se og prøve løsningene, både som kunde, og som ansatt. Alt salg av alkohol er betjent eller fjernbetjent gjennom RMA-teknologien når ikke ansatte er fysisk til stede i butikken.

RMA-Butikkstyringer er blitt en anerkjent teknologi til dette formålet, og alle butikker må gjennom en godkjenningsprosess før de blir autorisert til å selge alkohol ved bruk av teknologien.

Autorisert_RMA_ubakgrunn-01png

Bilde: Butikker med dette godkjenningsmerke er autorisert for å kunne håndtere salg av alkohol. 

Mat-Norge eier RMA-teknologi (Retail Multi Automation) brukt i høyteknologiske butikker der kunder kan handle alkohol.

Teknologien er utviklet nettopp for å ivareta intensjonen i alkoholloven, og vi ser ikke behov for lovendring, noe som også underbygges av at det i dag er mange kommuner i Norge som godkjenner bruk av teknologien i forbindelse med salg av alkohol.

Det vi har gjort ved bruk av RMA-teknologien er å ha tatt tilbake kontrollen ved bruk av selvbetjeningskasser.

– Gjennom RMA-butikkstyring blir alt salg av alkohol kontrollert av en person, som overvåker situasjonen gjennom flere kameraer, sensorer og mikrofon. Denne personen kan se kunden utenfor butikken, i butikken, ansatte får varsler når det er bevegelse foran alkoholskap og når det blir scannet inn alkoholholdig drikke. Den ansatte kan enkelt se og snakke med kunden, og kan gripe inn og stanse salget ved behov, sier Bakås.

– Vi opplever at noen mener at man skal kunne lukte på kunden, men dette er ikke nevnt som et element i veilederen og påvirkningsskalaen fra Helsedirektoratet. Man må ha flere kjennetegn enn det, for å avdekke om en person er åpenbart påvirket, og lukt er ikke et kvalitativt element man kan vurdere noe ut fra, legger han til.

Skjermbilde 2022-07-20 kl 122355png

Salgs- og skjenkekontroll – Veileder. FOTO: Helsedirektoratet.

– Vår tilnærmelse er ikke ubemannet salg, men bemannet salg på det vi mener er en smartere måte. Om butikken har fysisk betjening kan ikke være avgjørende, så lenge man ivaretar de overordnede målsetninger på en minst like god eller bedre måte.

Vår erfaring er at Kommune-Norge har gjort gode kvalitetssikringer rundt dette med fjernbetjent kontra fysisk betjent, og konkludert med at betjent-aspektet er i ivaretatt gjennom vår teknologi, legger han til.

– Vi er en teknologileverandør, og forvaltningen av lover og regler på dette område ligger hos butikk, kjede, kommune og Helsedirektoratet.

– Vi er ikke ute etter å lage et kontrollregime. Vi ønsker å skape gode kundereiser og brukeropplevelser for kunder og ansatte. Skjer det en liberalisering rundt salg av alkohol er vårt arbeid bortkastet, men skjer det ikke, så er vår vurdering at man er nødt til å ta i bruk RMA-butikkstyring i butikker for å få tilstrekkelig kontroll, sier Bakås.

RMA-Butikkstyring er et helt spesielt økosystem utviklet for dagligvarebransjen.

Vi ønsker å sikre en tillitbasert bærekraftig utvikling ved bruk av teknologi. Det er viktig å ta med at det er mange hundre tusen kunder som har brukt butikkene med RMA-Butikkstyring over flere år, butikkene har også vært gjenstand for flere kontroller fra ulike kommunale kontrollorganer rundt salg av alkohol, og så langt vi kjenner til så er det ikke rapporter om avvik på salg til åpenbart påvirkede personer.

Som en tilleggsdimensjon så kan man jo trekke noen paralleller til e-helse, hvor man i dag bruker video for konsultasjon av pasienter og stiller diagnoser med gode erfaringer. Teknologien vi har utviklet er langt mer avansert enn det som brukes i e-helse, hvor vi i tillegg da tar tilbake kontrollen ved bruk av selvbetjeningskasser, ved at man kan stoppe eller overta styringen av det som skjer i selvbetjeningskasse.

Vi tenker at vårt beste bidrag er opplysningsarbeid og dele erfaringer fra butikkene, kommunen og kjedene, for å sikre en bærekraftig utvikling for dagligvarehandelen hvor tilliten er ivaretatt.


Faktboks:

  • RMA-Butikkstyring er økosystemet som er utviklet spesielt for dagligvarebransjen.
  • Løsningene i økosystemet bygger på RMA-plattformen, som kan samspille med de andre løsningene i økosystemet på en enkel måte. 
  • Økosystem kjennetegnes ved at aktørene kan innovere uavhengig av hverandre innenfor tydelige og forutsigbare rammer. 
  • Disse økosystemene har også en delt verdikjede som gjør at økosystemet videreutvikler seg. 
  • RMA-teknologi (Retail Multi Automation) brukt i høyteknologiske butikker er utviklet og eies av Mat-Norge AS i Norge.