HØRINGSSVAR PÅ HØRING - STYRKING AV FORBRUKERES RETT TIL Å BETALE MED KONTANTER

Høringens saksnummer: 22/3066
Høring: Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør
Levert: 12/18/2022 20:07:37
Avsender: Mat-Norge AS


Forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

Sendt: 18. desember 2022

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

INNLEDNING

Mat-Norge AS er i dag den største teknologi og tjenesteleverandør av høyteknologiske autonome dagligvarebutikker i Norge, hvor vi over tid har bidratt i utvikling av bærekraftig butikker og lokalsamfunn, gjennom teknologien RMA- Butikkstyring som ivaretar alle brukergrupper uavhengig av alder eller nasjonalitet, og som gjør det enkelt og kortreist for kunder å handle dagligvarer.

Mat-Norge jobber på en rekke områder når det gjelder digitalisering innenfor de lover og regler som gjelder i dag. Dette er en del av vårt samfunnsansvar for å sikre at teknologien bidrar til å gjøre hverdagen enklere og bedre for kunder, ansatte og butikkeiere, hvor FNs bærekraftsmål står sentralt i alt vårt arbeid.

Våre høringsuttalelser blir gjort av personer med ekspertise og solid erfaring fra det område som er til høring. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Mat-Norges ønske om å bidra til gode forarbeider som kan gi gode lover.

BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Justis- og beredskapsdepartementet publisert den 1. september 2022, med høringsfrist den 19. desember 2022.

Høringen gjelder forslag til endringer i finansavtalelovens regler om forbrukeres rett til å betale med kontanter.

MAT-NORGE SINE MERKNADER TIL FORSLAGET

Mat-Norge har ingen prinsipielle innvendinger mot at retten til kontant betaling reguleres i tråd med forslaget, men vil anbefale en tilleggspresisering:

Mat-Norge vil anbefale at det tydeliggjøres unntak fra vilkårene for låste lokaler, som krever at forbruker må akseptere vilkår om ikke å kunne betale med kontanter for å kunne låse seg inn lokalene, hvor dette skjer før forbruker har kommet i kjøpsposisjon.

Når det gjelder beredskap så er vi bekymret, og mener at det i liten eller ingen grad løses i dette høringsnotatet.